وظیفه ما

انجمن بین‌المللی پزشکان و کادر درمان ایران (آیفا) یک سازمان غیرانتفاعی، غیرحزبی و غیر جنسیتی ثبت شده در آمریکا است که از طرف اعضا و حامیانش در جهت خواستهای مدنی جهانی می کوشد. آیفا انجمنی است متشکل از کادر درمان ایرانی (یا با ارتباط نسلی ایرانی) که در زمینه پشتیبانی و کنشگری مدنی فعالیت میکند.

آیفا در جهت ایجاد بستری برای همبستگی و توانا ساختن جامعه ایرانی خارج از کشور تلاش می‌نماید. این مهم از طریق درگیر ساختن و تاثیربر رسانه ها و بدست آوردن صدایی رسا و تاثیرگذار بر کانونهای قدرت، نهادها و روابط بین‌المللی، افراد تصمیم ساز، مقامهای دولتی و به همچنین جامعه جهانی در زمینه حدالت و حقوق انسانی در حوزه پزشکی بدست می آید.


خواست ما ایجاد گروهی منسجم است که فرصتهایی منحصر به فرد برای کمکهای انساندوستانه و درمانی، خصوصا پس از فجایع اخیر در ایران، فراهم کند. وظیفه و ماموریت ما رصد، نظارت و حضور موثر در استانداردهای بهداشتی و تهیه برنامه های عملی برای نیل به اهدافمان میباشد.

این انجمن شعب وابسته ای در کشورهای دیگر ایجاد خواهد کرد. هر شعبه یا گروه وابسته بر اساس کشورش نامگذاری خواهد شد (مثلا آیفای کانادا، آیفای انگلستان، آیفای آمریکا و غیره). هر شعبه توانایی تصمیم گیری مستقل برای امور داخلی خود را خواهد داشت. برای اطلاعات بیشتر، لطفا به قوانین داخلی آیفا مراجعه کنید.

آدرس ما در آمریکا

2785 PACIFIC COAST HWY. SUITE E719 TORRANCE, CA 90505 USA

به ما پیغام بفرستید

@theiipha

از ما بپرسید

info@iipha.org

به ما خبر بدهید

secure@iipha.org