آسیب دیدگان چشمی

توجه: برخی از تصاویر زیر ممکن است برای بیننده ناراحت کننده باشند.

آدرس ما در آمریکا

2785 PACIFIC COAST HWY. SUITE E719 TORRANCE, CA 90505 USA

به ما پیغام بفرستید

@theiipha

از ما بپرسید

info@iipha.org

به ما خبر بدهید

secure@iipha.org